USB

Håholen barnehage er sammen med alle andre barnehager i Sandnes, med på en satsning som kalles "Den utviklingsstøttende barnehage" (USB). Her kan du lese litt mer hva det er:

Den Utviklingsstøttende Barnehagen


Kvaliteten på ansattes samspill med barna er den viktigste faktoren som kan fremme barns omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen. Denne barnehagen deltar nå i en unik satsing kalt «Den utviklingsstøttende barnehagen», er et helhetlig system laget for å styrke bevissthet og kompetanse om hvordan man best støtter barnas utvikling og læring gjennom det daglige samspillet. Systemet bygger på forskningsbasert kunnskap om hva som utgjør god kvalitet i barnehagene og hvordan slik kunnskap overføres til praksis.

For den enkelte barnehage innebærer satsingen flere aktiviteter gjennom ett barnehageår. Alle barnehagene får en felles kunnskapsplattform gjennom:

 • Fire fagdager for alle ansatte om barns utvikling, samspill og hvordan være en trygg voksen som systematisk støtter barnet i sin utvikling og læring.
 • Classroom Assessment Scoring System (CLASS) observasjoner. CLASS er et observasjonsverktøy som fokuserer på samspill mellom voksne og barn, samt miljøet på avdelingen. Hver enkelt avdeling vil i løpet av året få to besøk av CLASS observatører. Observatørene gir tilbakemeldinger til avdelingen som konkretiserer avdelingens styrker og svakheter. 
 • Hver barnehage utpeker en egen CLASS-veileder. I Håholen barnehage er dette Sigbjørn Pedersen. Denne pedagogen har frigjort tid til å støtte sine kolleger. Veileder bruker tilbakemeldingen fra CLASS-observasjonene til å skreddersy veiledningen for hver avdeling.
 • Ekstra samlinger og fagdager for ledere, CLASS-veiledere og andre med faglig eller administrativt ansvar.
 • Alle ansatte har tilgang til E-læringsprogram. Programmet bidrar til å sikre opplæring av ansatte (samt nyansatte) og vedlikehold av praksisforbedringer.

 

Vi vil jobbe med å støtte barns sosiale og emosjonelle utvikling gjennom å:

 • Sikre et positivt klima på avdelingen hvor voksne gleder seg sammen med barn, barn gleder seg sammen, og hvor man viser respekt for hverandre. 
 • Være sensitive voksne overfor barns signaler og passe på at hvert barn blir sett og inkludert, oppmuntret, støttet og trøstet ut fra sitt behov.
 • Ta barnas perspektiv, tilpasse oss barna og engasjere barna ut fra deres interesser.
 • Gi veiledning og reguleringsstøtte ved å ha en forutsigbar struktur og ved å være proaktive voksne som leder fokus mot positiv atferd.

 

 Vi vil jobbe med å støtte barn i kognitiv utvikling og læring gjennom å:

 • Aktivt tilrettelegge for læring og utvikling gjennom samspill og barns utforsking.
 • Støtte barns refleksjonsevne gjennom å gi tilbakemeldinger av høy kvalitet, stille spørsmål, oppmuntre barna til å forklare hvordan de tenker, gi hint slik at barna resonnerer seg frem til svarene selv, legge til rette for problemløsning, utvikle ideer og ved å engasjere barna
 • Gi barnet språkstøtte ved å bruke variert språk, utvide utsagn, sette ord på handlinger og følelser, stille åpne spørsmål.