VEDTEKTER FOR HÅHOLEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR HÅHOLEN BARNEHAGE

 

§ 1 Resultatmål for Håholen barnehage

Styret skal ved aktiv ledelse

a. påse at barnehagens drift skjer ut fra et kristent fundament

b. legge til rette for og stimulere til et godt leke- og læringsmiljø for barnehagens barn

c. sikre gode informasjonsrutiner med barnas foreldre.

d. være en attraktiv og stimulerende arbeidsplass for de ansatte

e. sørge for at virksomheten har en sunn økonomi

 

§ 2 Foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Barnehagen skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg, jf. barnehagelovens § 4.

Foreldrerådet består av foreldrene / de foresatte til alle barna i barnehagen.

Samarbeidsutvalget består av 2 representanter valgt av foreldrene, 2 valgt av personalet og 2 oppnevnt av eier. Foreldrenes og personalets representant velges for 1 år. Eiers representanter oppnevnes for 2 år.

 

§ 3 Opptaksmyndighet. Opptakskriterier.

Opptak av barn foretas av stiftelsens styre, etter innstilling fra styrer. Opptaket skjer etter

“Opptaksregler for Håholen barnehage utarbeidet av Stiftelsens styre.(se hjemmesiden)

Tildeling av plass gjelder fram til skolestart.

Oppsigelsestiden for barnehageplass er 2 måneder.

Dersom plassen sies opp etter 1. mai, må det betales for resten av barnehageåret,som varer til 15.august

 

§ 4 Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen fastsettes av stiftelsens styre og skjer forskuddsvis . Det skal betales fra og med den datoen barnet får tildelt plass i barnehagen til og med den måneden barnet slutter i barnehagen. Årskostnaden fordeles på 11 terminer, juli måned er betalingsfri termin.

 

§ 5 Dugnad

Hver familie forplikter seg til et visst antall timer dugnad hvert år, ut fra antall barn. Et eventuelt frikjøp kan avtales etter til enhver tid fastsatt beløp pr. time.

 

§ 6 Leke- og oppholdsareal pr. barn

Barnehagen har et leke- og oppholdsareal på minst 5,5 kvm for barn under 3 år og minst 4 kvm for barn over 3 år.

 

§ 7 Åpningstider

Barnehagen er åpen mellom kl. 07.30 og kl. 16.30 alle årets virkedager, med unntak av lørdager og 5 planleggingsdager pr. år. Barnehagen skal gi informasjon om datoer for planleggingsdager god tid i forveien. Barnehagen holder i tillegg stengt julaften, nyttårsaften ,onsdag før skjærtorsdag og de 2 siste ukene  i juli .

 

§ 8 Ferieavvikling

Barnet skal ha minst 5 uker ferie .- hvorav  3 uker ferie hvert år i perioden mellom 1. juni og 30. august.Planleggingsdagene kan regnes som feriedager .

Foreldre som kan dokumentere at de ikke har tariffestet rett til mer enn 4 uker +1 dag, kan få dispensasjon for disse 4 dagene .

Barnehagen skal ha beskjed innen 1. mai angående barnas ferie

 

§ 9 Helsekontroll

Før barnet begynner i barnehagen skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foresatte på eget skjema.

Foreldre / foresatte plikter å rette seg etter de pålegg som gis fra styrer og helsemyndigheter for å ivareta de helsemessige forhold i barnehagen.

 

§ 10 Internkontroll

Barnehagen vil fremme helse- miljø- og sikkerhet gjennom et system for oppfølging av gjeldende krav fastsatt i forskrift om internkontroll og i henhold til Lov om arbeidsmiljø mv. Oppjustert dokumentasjon over internkontrollsystemet skal være tilgjengelig i barnehagen i hht. barnehagelovens § 15.

 

§ 11 Forsikring.

Barna er forsikret etter de til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår som gjelder for den

forsikringsavtalen barnehagen har med forsikringsselskapet. Barnehagen har ikke forsikringsansvar utover det barnehagen selv er dekket av gjennom forsikringsavtalen.

 

§ 12 Ikrafttredelse.

Vedtekter for Håholen barnehage gjøres gjeldende fra 01.01.2017. Vedtektene gjelder også for dem som har mottatt barnehageplass før endringen trer i kraft.

De til enhver tid gjeldende regler sendes kommunen og fylkesmannen til orientering, ellers andre på forespørsel.

 

 

Vedtatt i Stiftelsens styre 21.09.2016