Stiftelsen

INFORMASJON OM:

 

STIFTELSEN: (barnehagens eier)

          Stiftelsen har 3 medlemmer og 3 varamedlemmer - Lura menighetsråd velger

          nye medlemmer. De velges for 4 år om gangen. Stiftelsen har egne statutter  som de

          skal arbeide ut fra. Dette innebærer bl.a  barnehagens innhold, bygg/økonomi,  

          forsvarlig drift, opptak av barn (v. opptaksregler ). Og ansettelser.

 

SU:    En forkortelse for Samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalg er lovpålagt .jf.  

          Barnehagelovens § 4

          Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende , kontaktskapende og samordnende

          organ. Barnehageier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og

          Samarbeidsutvalget.

 

FORELDRERÅD: jf. Barnegalovens § 4

        Foreldrerådet består av foreldre/foresatte og vanligvis er ansatte med på møtene.  

        Foreldrerådet skal fremme felles interesser og bidra med at samarbeidet mellom

        barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø-

        Barnehagen arrangerer min 2 foreldrerådsmøter i året. Personalet inviterer også til ulike

        kurs for ansatte og foreldre (eks: 1. hjelpskurs. )

 

AU:   En forkortelse for Arbeidsutvalg.( i skolen definert som FAU) Au er ikke lovpålagt.

         I Håholen har Au en todelt funksjon- høringsgruppe  for

         styrer og dermed representerer de Foreldrerådet  (Godkjent i Foreldrerådsmøte ).

         AU har også laget en god tradisjon med å sikre arrangement der foreldre og barn treffer

         hverandre i barnehagen. Medlemmene bes om å sitte i 2 år- for å sikre overlapping.  

         Men dette er ikke nedfelt i noe lovverk .