OPPTAKSREGLER FOR HÅHOLEN BARNEHAGE

 

OPPTAKSREGLER FOR HÅHOLEN BARNEHAGE

 

1. INFORMASJON
Håholen barnehage er en privat stiftelse,stiftet av Sandnes menighet. Barnehagens drift skal skje ut fra et kristent fundament .Barnehagen har som mål å være blant de beste barnehagene i Sandnes. Barnehagen skal gi god og utfyllende informasjon i løpet av hele søknadsprosessen. Interessenter skal derfor kunne orientere seg om vårt barnehagetilbud via Internett, hjemmeside og direkte henvendelse til barnehagen.

 

2. SØKNAD

2.1 Hovedopptak
Søknad om opptak skjer via internett på Sandnes kommune sine websider gjennom samordnet opptak. Sandnes kommune sine regler om søknadsprosedyrer, herunder krav til søknadsfrist, krav til formaliteter ved søknaden etc, er gjeldende for søknad til hovedopptak til barnehagen. Søknadsfristen for hovedopptaket samsvarer med kommunens søknadsfrist.Søknaden gjelder påfølgende barnehageår med start i august.

 

2.2 Løpende opptak
Utenom hovedopptak, har barnehagen løpende opptak for oppfølging av ledige plasser. Søknad til løpende opptak skjer på Sandnes kommune sine websider .

3. OPPTAKSKOMPETANSE

3.1 Hovedopptak
Styrer i samarbeid med alle pedagogiske ledere utarbeider en innstilling til hovedopptaket basert på opptaksreglene. Barnehagens styre er ansvarlig for opptaket.

 

3.2 Løpende opptak
Styrer i samarbeid med alle pedagogiske ledere ,foretar løpende opptak av søknader innkommet etter hovedopptaket. Barn som ikke fikk plass ved hovedopptaket, blir vurdert i det løpende opptaket og har prioritet foran senere innkomne søknader.


4. PRIORITERINGSREKKEFØLGE

4.1 Hovedopptak

Opptakskretsen er blant barn som er bosatt i Lura sokn og Sandnes sokn nord for Oalsgata.Barnehagen tar først opp barn som har valgt barnehagen som første alternativ. De aktuelle søkerne tas opp etter søkerdato. Deretter fordeles de øvrige plassene etter søkerdato.

 

1. prioritet:
Barn som etter sakkyndig vurdering har nedsatt funksjonsevne, og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd”.

 

2. prioritet:
Barn av ansatte i barnehage, ansatte i Lura menighet og Stiftelsens styre.

 

3. prioritet:
Søsken til barn som har fått barnehageplass i Håholen barnehage.

 

4. prioritet:
Søknader prioritert etter søknadsdatoen

 

5. prioritet:
Ytterligere ledige plasser disponeres av Sandnes kommune.

 

Revidert av Stiftelsen 20.09.2016