VESTSIDA

Telefonnr: 45286932 Avdeling vest er en storbarnsavdeling med plass til 18 barn i alderen 3-6 år, og 3 voksne. Barnegruppen dette barnehageåret består av barn født i 2018 og 2019.

Barna deles ofte inn i grupper om dagene. Noen er ute, og noen er inne, og vi fordeler oss på ulike rom, jobber med ulike aktiviteter. Vi legger også til rette for tid til mer barnestyrt lek hvor barnas initiativ og interesser får større plass, og hvor de voksne er tilstedeværende og legger mer vekt på å løfte leken videre og gi input og ressurser til leken enn å ta styring.

Dagsrytme ( i grove trekk):

 • 0730 Barnehagen åpner

 • 0830 Felles frokost for de som har med seg matboks.

 • 0915 Felles samling eller aktivitet

 • 0930 Deler oss i grupper og har ulike aktiviteter

 • 1100 Lunsj ( enten inne eller på tur)

 • 1130 Utelek

 • 1330 Hvilestund

 • 1400 Lite måltid med frukt eller grønnsaker og noe ekstra

 • 1630 Barnehagen stenger

Faste ukentlige aktiviteter:

 • Turdag/utedag

 • Bibelsamling

 • Formingsgrupper, musikkgrupper og spillgrupper

 • Hinderløype

 • Lesegrupper

 • Morgengym

Vi er opptatt av å skape en trygg og god hverdag for barna i barnehagen, hvor lek, utforsking og læring står i sentrum. Vi vil at barna skal få oppleve og erfare varierte lekemiljø med ulike leker og materialer både ute og inne. Vi legger vekt på at alle barn skal føle seg sett, hørt, respektert og anerkjent, og at alle skal oppleve at de har innflytelse på sin egen hverdag. Barnehagen er en viktig læringsarena, og barn lærer i samspill med andre. Derfor er det viktig for oss å legge til rette for at barna skal kunne etablere gode vennskap, og at alle skal kjenne seg inkludert og som en viktig del av fellesskapet i barnehagen. De voksne er bevisst på å være gode rollemodeller for barna, og legger vekt på å sette tydelige og positive grenser for barna på en trygg og varm måte.

Vi har barn fra flere ulike land, med ulike språk. Vi har fokus på å være gode språkmodeller, og er bevisst på hvordan vi snakker sammen med barna. I samlinger bruker vi dagtavle med piktogram som illustrerer hva som skal skje i løpet av dagen, vi synger sanger, forteller eventyr og fortellinger og bruker rim og regler. Vi spiller spill, og har flere språkleker og aktiviteter som vi gjør sammen med barna. I det daglige er vi bevisst på å sette ord på det vi gjør, det vi ser, følelser og opplevelser vi har sammen med barna.